GARANȚII ASIGURĂRI

legislație

NORMA 32 – Asigurările se emit în baza norma ASF 32

ARTICOLUL 1Obiectul și domeniul de aplicare
Prezenta normă reglementează:
a) cadrul general privind categoriile de asigurări de garanții care au drept obiect garantarea
îndeplinirii de către asigurat a unor obligații ale acestuia față de un beneficiar, izvorâte dintr-un
raport obligațional de bază sub forma unui contract încheiat între aceștia ori reglementat prin
lege, și repararea, în limita sumei asigurate, a prejudiciilor suferite de beneficiar ca urmare a
neîndeplinirii de către asigurat a respectivelor obligații;
b) cerințe minime privind subscrierea riscurilor aferente asigurărilor de garanții.

ARTICOLUL 2 – Categorii de asigurări de garanții
(1) Asigurările de garanții care fac obiectul prezentei norme sunt:
a) asigurări condiționate, încheiate conform prevederilor alin. (3) și (5) și art. 3;
b) asigurări necondiționate, încheiate conform prevederilor alin. (4) și (5) și art. 3, dar care nu se
încadrează în categoria garanțiilor autonome reglementate de art. 2.321 din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(4) Asigurările de garanții necondiționate, sunt cele care îndeplinesc următoarele cerințe:
a) prevăd obligația societății ca, la prima cerere a beneficiarului sau alte expresii similare, să
plătească acestuia o indemnizație în cazul producerii riscului asigurat, constatate pe baza
cererii formulate în scris de beneficiar, însoțită de declarația acestuia cu privire la culpa
exclusivă a asiguratului, obligațiile garantate care nu au fost respectate de asigurat și modul de
calcul al sumei pretinse pentru repararea prejudiciului, conform dispozițiilor stipulate în
asigurarea de garanție, cunoscute de beneficiar la momentul acceptării asigurării;
b) plata indemnizației nu este condiționată de recunoașterea culpei de către asigurat ori de
acordul acestuia; societatea efectuează plata indemnizației independent de existența unei
dispute între asigurat și beneficiar cu privire la temeinicia cererii de plată și/sau a sumei
pretinse;

(5) Societatea, în vederea recuperării sumelor plătite, se poate îndrepta împotriva asiguratului,
prin executarea garanțiilor constituite și prin alte mijloace prevăzute de lege, și/sau a
beneficiarului, în cazul lipsei temeiniciei cererii de plată ori a sumei pretinse, prin orice mijloace
prevăzute de lege.

ARTICOLUL 3Cerințe minime privind subscrierea riscurilor aferente asigurărilor de garanții
(1) Societățile implementează un sistem de analiză a situațiilor economico-financiare ale
potențialilor asigurați și de evaluare a capacității acestora de a-și îndeplini obligațiile prevăzute
la art. 1 alin. (1) lit. a) și subscriu riscurile aferente asigurărilor de garanții în măsura în care din
analiza efectuată rezultă că potențialii asigurați au capacitatea tehnico-financiară și experiența
necesară pentru a îndeplini respectivele obligații.

(2) Societățile realizează procesele de analiză și evaluare menționate la alin. (1) conform
politicilor și procedurilor interne adoptate în cadrul sistemului de guvernanță și cu respectarea
principiului documentării.

(3) Suplimentar celor prevăzute la alin. (1), atunci când subscriu riscurile aferente asigurărilor
de garanții necondiționate, societățile se asigură că:
a) asiguratul constituie în favoarea societății, pe toată durata valabilității asigurării, garanții a
căror valoare este cel puțin egală cu nivelul sumei asigurate;

4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. a), societățile pot decide să solicite asiguraților
constituirea garanțiilor la valori mai mici, în funcție de sumele asigurate, de tipurile de asigurări
și dacă din analiza și evaluarea prevăzute la alin. (1) rezultă niveluri ridicate ale capacității
tehnico-financiare a asiguraților de a-și îndeplini obligațiile asumate; în politicile și procedurile
prevăzute la art. 4, societățile definesc clar situațiile de aplicare a prevederilor prezentului
alineat și pot avea în vedere și alte criterii specificate în respectivele politici și proceduri.

LEGEA 208 din 12.07.2022 – retineri succesive: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/257468

LEGEA 225 – CTR IN DERULARE ASIG LA CITY 02.03.2022: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257721

LEGEA 375/2022: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252805

Copyright © 2022 Lion Broker de Asigurare și Reasigurare