GARANȚII ASIGURĂRI

legislație

Hotarare Nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006

53. Articolul 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.86

(1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.

(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.

(3) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:

  • a) Conditionat, respective dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau
  •  
  • b) Neconditionat, respective la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

 

(4) Autoritatea contractanta nu are dreptul:

  • a) De a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de catre o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire;
  • b) De a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari;
  • c) De a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garantie in oricare dintre formele prevazute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, in cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garantiei.

 

(5) Prin exceptie de la prevederile alin.(1) si numai daca in documentatia de atribuire este prevazuta aceasta posibilitate, garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la caseria autoritatii contractante:

  • a) A unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;
  • b) A unei sume numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.”

 

55. La articolul 90, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 90

(1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.”

Hotarare nr 264/13.03.2003 Versiune actualizata la data de 24.06.2011

“ Art. 1 – (1) Ordonatorul de credite, in calitate de parte contractanta intr-un contract de achizitie publica sau intr-un contract de finantare, are dreptul sa efectueze plati in avans catre contractant, intr-un procent de pana la 30% din valoarea contractului.”

““ Art. 4 – (1) Ordonatorul de credite are obligatia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

(1’) Garantia din instrumental de garantare prevazut la alin. (1) trebuie sa fie irevocabila si sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(3) Garantia de returnare a avansului trebuie sa fie acoperitoare atat pentru recuperarea avansului acordat, cat si pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului.”

Copyright © 2022 Lion Broker de Asigurare și Reasigurare